Free cookie consent management tool by TermsFeed
Mezinárodní doprava 📦

Obchodní podmínky

Pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.honeymerch.com

Provozovatel eshopu:


, ,

IČ:
IČ DPH:1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.0 Tovar vyrábame na zakázku, nedržíme tovar skladom, čas výroby sa može predlžiť na 7-14 dní

1.1 Predávajúcim je spoločnosť , e-mail: info@honeymerch.com (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho,

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 72 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.

Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

 • a) prevodným príkazom zo svojho účtu
 • b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

4.2 Platba je možná iba v EUR/CZK/....

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.(po Oznamení že tovar Polotovaru nieje na centralnom skalde sa može predlžiť až na 30 dní

5.2 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 • a) Poštovým kurierom,
 • b) Českou poštou.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predavújúci taktiež dodá spolu s tvovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatek tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:,

 • a) nepoškodený,
 • b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
 • c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

 • a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
 • b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 • c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...) v prípadoch, kedy je zjavné pochybenie na strane predávajúceho.

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

 • a) prevziať tovar naspäť,
 • b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 Spodné prádlo, pripínacie vlasy, mihalnice, kozmetika a rúška nemôžu byť z hygienických dôvodov vrátené.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka a osobitnými predpismy.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

 • 8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
 • 8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

9. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, dodanie tovaru, informovanie o stavu objendávky a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 9.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 9.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.
 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 7. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
  1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
  3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
  4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
  5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
  6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
  7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
  8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
  9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
  10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
  11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
  12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
  13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
  14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
   • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
   • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
   • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
   • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
  15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
  16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
  17. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
 8. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: GoMerch s.r.o. Bottova 2A, 811 09 Bratislava. Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka číslo: 137852/B Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@honeymerch.com.

   Osobný kontakt na majiteľa tiborjurisa01@gmail.com

  2. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
  3. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
  4. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
  5. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
  6. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  7. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
  8. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 9.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
 9. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
  1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 9.8.
  2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
    Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
  5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
  9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 11. Obmedzenie práv dotknutej osoby
  O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

10. Informačná povinnosť o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

11. Záverečné informácie

Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava a Slovenská obchodná inšpekcia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave 01.06.2018


Súhlas s využitím cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

Informačná povinnosť o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.


Zmluvné podmienky pre poistenie produktu proti náhodnému poškodeniu


1. Subjekty:

Poistiteľ – honeymerch.com

Poistník – honeymerch.com

Poistený – akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky pre vstup do poistenia; v prípade zmeny vlastníckeho práva k Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje, je poisteným aj osoba, na ktorú vlastnícke právo k Veci prešlo v čase po vzniku poistenia do konca trvania poistenia.

2. Predmet poistenia („Vec“)

Vec“ je tovar kúpený Poisteným od Poistníka prostredníctvom jeho internetového obchodu alebo iných obchodných kanálov, ktoré Poistený prevzal v prevádzke Poistníka, od pošty alebo inej doručovacej služby. Podmienkou je, že nákupná cena Veci bola zaplatená v plnej výške, Poistený sa zaregistroval a zaplatil poistné za poistenie náhodného poškodenia na celé uzatvorené obdobie trvania poistenia, a to buď priamo pri nákupe Veci, alebo pri dodatočnej ponuke od Poistníka (resolicitačný program).
Poistenie sa nevzťahuje na veci poškodené už pri nákupe a veci určené na ďalší predaj Poisteným. Poistenie je možné uzavrieť len pre Veci, pri ktorých je to na internetových stránkach Poistníka povolené.

Poistné je dané sumou uvedenou pre Vec na internetových stránkach Poistníka a Poistený je s ňou oboznámený pri kúpe Veci a je dané druhom, modelom, typom a cenou Veci vr. DPH. Poistné je poistným jednorazovým.

3. Poistenie náhodného poškodenia

Poistenie náhodného poškodenia sa vzťahuje na obdobie nasledujúce po kúpe Veci a je možné ho uzatvoriť v dĺžke 1 roku od kúpy Veci

5. Vznik poistenia

Poistenie vzniká okamihom kúpy Veci. Podmienkou vzniku poistenia je zaplatenie poistného. Potvrdením o vzniku poistenia je doklad o kúpe Veci, na ktorom je uvedený druh, model, typ, výrobné číslo a cena Veci a výška poistného. Na doklade o kúpe Veci je uvedený takisto dátum vzniku poistenia.
Pri využití resolicitačného programu poistenia vzniká ku dňu dodatočnej kúpy poistenia. Podmienkou vzniku poistenia je zaplatenie poistného. Poistenému bude elektronicky zaslané potvrdenie o uzatvorení poistenia, v ktorom je uvedený druh, model, typ, výrobné číslo a cena Veci a výška poistného.
Poistený týmto pristupuje na podmienky poistenia uvedené v týchto Zmluvných podmienkach, ak nedôjde v lehote 14 dní k odstúpeniu od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Kúpa Vecí nie je podmienená poistením, ale poistenie je podmienené kúpou Veci.

6. Zánik poistenia

Okrem situácií uvedených v časti 2, článok 9 Zmluvných podmienok poistenia zaniká v nasledujúcich prípadoch:
a) uplynutím posledného dňa Poistenia náhodného poškodenia;

. b)  zánikom alebo odcudzením Veci, pre ktorú bol vystavený doklad
o kúpe;

. c)  poskytnutím poistného plnenia v peniazoch;

. d)  platným odstúpením od kúpnej zmluvy v zákonnej záručnej leho‐
te z dôvodu záručnej chyby Veci; v takom prípade Poistiteľ vráti pomernú časť zaplateného poistného; pokiaľ bola z poistenia už uplatnená poistná udalosť, pomerná časť poistného sa nevracia;

. e)  v prípade, že dôjde v čase Poistenia náhodného poškodenia k výmene Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje.

Poistenie však nezaniká v nasledujúcich prípadoch:
V prípade, keď zákazník úspešne uplatnil nárok na opravu Veci vyplývajúcej zo zákonnej záruky, poistenie nezaniká, ďalej sa vzťahuje na náhradnú Vec a dohodnuté obdobie poistenia sa nemení.
V prípade, keď zákazník úspešne uplatnil nárok na výmenu Veci vyplývajúcej zo zákonnej záruky, poistenie nezaniká, ďalej sa vzťahuje na náhradnú Vec a dohodnuté obdobie poistenia sa nemení.
V prípade, že dôjde v období Poistenia náhodného poškodenia k oprave Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje, poistenie nezaniká a dohodnuté obdobie poistenia sa nemení.

7. Rozsah poistenia

Poistenie náhodného poškodenia kryje finančnú stratu na samotnej Veci spôsobenú mechanickým obmedzením alebo stratou funkčnosti Veci náhlym a náhodným pôsobením vonkajších síl na Vec ktoré nastane v dohodnutom období trvania poistenia.

Za náhodné poškodenie Veci sa nepovažuje funkčná chyba Veci, na ktorú sa vzťahuje zákonná záruka predajcu alebo záruka výrobcu.

Poistná udalosť a poskytované poistné plnenie

Poistnou udalosťou je náhodná skutočnosť, s ktorou je spojená povinnosť Poistiteľa poskytnúť poistné plnenie Poistenému za škodu spôsobenú mu finančnou stratou na samotnej Veci alebo povinnosť Poistiteľa poskytnúť Poistenému náhradnú vec alebo povinnosť Poistiteľa Vec opraviť.

Finančnou stratou sa rozumie vznik nákladov alebo finančnej ujmy, ktoré Poistenému vzniknú na samotnej Veci v dôsledku náhodného poškodenia Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje. Poistením nie sú kryté akékoľvek následné priamo či nepriamo súvisiace ujmy vzniknuté v dôsledku náhodného poškodenia tejto Veci.

Limitom poistného plnenia pre škodu spôsobenú náhodným poškodením Veci je časová cena Veci, čo je cena Veci v čase vzniku poistnej udalosti. Určí sa tak, že sa od kúpnej ceny Veci odpočítajú 2 % z kúpnej ceny za každý začatý mesiac od dátumu kúpy Veci. V každom roku poistenia môže byť v prípade poistenia náhodného poškodenia limit poistného plnenia vyčerpaný až dvakrát.

9. Spoluúčasť

Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia sa uzatvára so spo‐ luúčasťou vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci vrátane DPH. V prípade, že je Poistený platcom DPH, dohoduje sa spoluúčasť vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH.

10. Postup v prípade škodovej udalosti

a) Poistený sa podľa pokynov Administrátora poistných udalostí dostaví na kontaktné miesto, kde predloží doklad o kúpe Veci a poškodenú Vec. V prípade odcudzenia Veci predloží tiež kópiu dokladu orgánu činného v trestnom konaní o oznámení odcudzenia Veci (v prípa‐ de, že ku škodovej udalosti došlo v zahraničí, kópiu príslušného dokladu s úradne overeným prekladom do českého, slovenského alebo anglického jazyka). V prípade odcudzenia Veci je Poistený povinný následne dodať kópiu uznesení o odložení veci vydané‐ ho v rámci trestného konania (v prípade, že ku škodovej udalosti došlo v zahraničí kópiu príslušného dokladu s úradne overeným prekladom do českého, slovenského alebo anglického jazyka).

b) Poistiteľ zhodnotí, či vznikol nárok na poistné plnenie, a rozhodne o najvhodnejšom spôsobe uskutočnenia poistného plnenia. O svojom rozhodnutí vyrozumie Poistníka i Poisteného.

Možné spôsoby uskutočnenia poistného plnenia, z ktorých Poistiteľ poistných udalostí vyberá, sú nasledujúce:

Náhodné poškodenie

– ak je Vec opraviteľná, je Poistenému zaistené vykonanie opra‐ vy Veci a následne je Poistenému Vec vrátená prostredníctvom kontaktného miesta Poistníka, no iba za predpokladu predchá‐ dzajúceho zaplatenia spoluúčasti vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci (súčasťou opravy nie je inštalácia pôvodného alebo nového softvéru či jeho aktualizácia a v rámci opravy môže dôjsť k strate dát bez náhrady); alebo

–  ak došlo k úplnému zničeniu Veci alebo by bola jej oprava neú‐ čelná, je Poistenému poskytnutá náhradná vec, ktorá mu bude odovzdaná na kontaktnom mieste Poistníka, iba však za pred‐ pokladu predchádzajúceho zaplatenia spoluúčasti vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci. V prípade poskytnutia náhradnej Veci sa pôvodná Vec Poistenému nevracia; alebo

–  ak nie je účelná oprava ani výmena Veci, je Poistenému vyplate‐ né poistné plnenie v peniazoch vo výške stanovenej podľa Časti 1, bodu 8 týchto podmienok po odpočítaní spoluúčasti vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci. Poistné plnenie je vyplatené prevodom na bankový účet alebo je Poistenému na kontaktnom mieste Poistníka vystavený dobropis. V prípade poskytnutia plnenia v peniazoch sa pôvodná Vec Poistenému nevracia.

11. Výluky z poistenia

Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na:

opravy Veci kryté zákonnou zárukou alebo zárukou poskytovanou výrobcom/predajcom;

výrobnú chybu tovaru;

bežné opotrebenie, zanedbanie údržby;

poškodenie Veci spôsobené nesprávnou opravou alebo údržbou;

poškodenie Veci, ku ktorému došlo používaním Veci v rozpore s návodom od výrobcu alebo účelom, na ktorý je Vec určená, vrátane použitia výrobcom neschválených doplnkov;

poškodenie Veci v dôsledku manipulácie s ohňom, úderom blesku, zemetrasením, víchricou, explóziou alebo záplavou/povodňou;

 poškodenie Veci v súvislosti s občianskymi nepokojmi, vojnovými udalosťami alebo pôsobením radiácie;

 stratu Veci alebo jej časti;

na akékoľvek škody vzniknuté na živote, zdraví či inom majetku, než je poistená Vec, následne a/alebo v príčinnej súvislosti so škodou na Veci, a to i v prípade, pri ktorom má Poistiteľ povinnosť poskytnúť poistné plnenie.


Poistiteľ má právo znížiť alebo i celkom odmietnuť poistné plnenie, pokiaľ k finančnej strate došlo následkom hrubej nedbalosti v prípade, že nastalo:
a) poškodenie Veci spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou/neopatrnosťou Poisteného, ktorý si nepočínal tak, aby zabránil škode či obmedzil pravdepodobnosť vzniku škody na veci;

b)  poškodenie Veci zavinené treťou osobou alebo dieťaťom alebo domácim zvieraťom;

c)  škody vzniknuté na Veci v súvislosti s jej prepravou treťou osobou z miesta jej poškodenia do servisného miesta vrátane škôd spojených priamo i nepriamo s prepravou poškodenej Veci.


Čásť 2 – Všeobecné podmienky poistenia

Článok 1

Predmet poistenia

Predmetom poistenia majetku je majetok vymedzený v týchto zmluvných ustanoveniach (Vec).

Článok 2

Poistná hodnota a poistná suma

1. Poistná hodnota je najvyššia možná majetková ujma, ktorá môže v dôsledku poistnej udalosti nastať a je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy.

2. Poistná hodnota v čase trvania poistenia je vyjadrená časovou cenou. Určí sa tak, že sa od kúpnej ceny Veci odpočítajú 2 % z kúpnej ceny za každý začatý mesiac od dátumu kúpy Veci.

3. Poistná hodnota sa pri uzatvorení poistenia stanoví ako obstarávacia cena Veci, za ktorú ju Poistený kúpi od Poistníka.

4. Poistník má povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Poistiteľovi všetky zmeny týkajúce sa uzatvoreného poistenia. Na zvýšenie poistnej hodnoty Veci zo strany Poisteného (napr. jej vylepšením) sa neprihliada.

5. Horná hranica poistného plnenia je určená poistnou sumou, ktorá je určená poistnou hodnotou Veci pri uzatvorení jej poistenia a je určená na návrh a zodpovednosť Poistníka vo výške zodpovedajúcej obstarávacej cene Veci v čase uzatvorenia poistenia, ktorý je uvedený na nákupnom doklade pre poistenú Vec. Poistiteľ má právo preskúmať pri uzatvorení poistenia hodnotu poisteného majetku. Hranica poistného plnenia sa vzťahuje na jednu poistnú udalosť, ak nebolo dohodnuté inak.

Článok 3

Územný rozsah

Poistiteľ poskytne poistné plnenie v Slovenskej republike, t. j. v krajine, kde Poistený kúpil Vec, na ktorú sa poistenie vzťahuje, bez ohľadu na to, kde ku škode na Veci došlo.

Článok 4

Vznik a zmeny poistenia, spoluúčasť

1. Poistiteľ sa zaväzuje voči Poistenému poskytnúť mu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť krytá poistením (poistná udalosť) a Poistený sa zaväzuje zaplatiť Poistiteľovi poistné.

2. Tým, že Poistený prijal ponuku poistenia včasným zaplatením poistného vo výške uvedenej v ponuke, považuje sa písomná forma poistnej zmluvy za zachovanú.

3. Poistenie vzniká okamihom, keď Poistený kúpi Vec, a je to dátum uvedený na doklade o kúpe Veci a sú zároveň splnené podmienky uvedené v týchto zmluvných ustanoveniach. Týmto Poistený pristúpil na podmienky poistenia uvedené v týchto zmluvných ustanoveniach, ak nedôjde v lehote 14 dní k odstúpeniu od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

4. Všetky podmienky poistenia sú uvedené v týchto zmluvných ustanoveniach.

5. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci vrátane DPH. V prípade, že je Poistený platcom DPH, uzatvára sa spoluúčasť vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH.

Článok 5 - Práva a povinnosti Poistníka a Poisteného

1. Poistník a Poistený nesmie bez Poistiteľovho súhlasu urobiť nič, čo by zvýšilo poistné riziko, nebezpečenstvo, ani to nesmie dovoliť tretej osobe. Pokiaľ dodatočne zistí, že bez Poistiteľovho súhlasu dopustil, aby sa poistné riziko, nebezpečenstvo zvýšilo, alebo že sa poistné rizi‐ ko, nebezpečenstvo zvýšilo nezávisle od jeho vôle, je povinný to bez zbytočného odkladu Poistiteľovi oznámiť. Ak je Poistené cudzie poist‐ né riziko, nebezpečenstvo, má túto povinnosť Poistený.

2. Poistený má povinnosť dbať, aby poistná udalosť nenastala. Pokiaľ poistná udalosť už nastala, je Poistený povinný urobiť také opatrenia, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala.

3. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poistiteľovi prostredníctvom Administrátora poistných udalostí či prípadne prostredníctvomPoistiteľa, že nastala škodová udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predložiť potrebné doklady, ktoré si Poistiteľ vyžiada a umožniť mu vykonanie prešetrenia o príčinách vzniku škody vrátane obhliadky poistenej Veci.

4. Poistený má povinnosť riadne sa starať o poistenú Vec, udržiavať ju v riadnom technickom stave, používať ju len na účel stanovený výrobcom a pod.

5. Poistený je povinný nemeniť z vlastnej vôle stav spôsobený škodovou udalosťou.

6. Poistník a Poistený má povinnosť poskytnúť Poistiteľovi súčinnosť potrebnú na zistenie príčin škodovej udalosti, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré Poistiteľ vyžaduje.

Článok 6 - Práva a povinnosti Poistiteľa

1. Poistiteľ je povinný zaistiť elektronické doručenie týchto Zmluvných podmienok Poistenému. Ak dôjde k strate Zmluvných podmienok, zaistí Poistiteľ na žiadosť Poisteného ich opätovné zaslanie. Zmluvné podmienky sú k dispozícii takisto na internetových stránkach Poistníka.

2. Poistiteľ je povinný v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy formou obchodu na diaľku, bez meškania po uzatvorení poistnej zmluvy, odovzdať či odoslať dohodnutým komunikačným prostriedkom poistnú zmluvu vrátane poistných podmienok a všetkých príloh k poistnej zmluve.

3. Poistiteľ je povinný umožniť Poistníkovi a Poistenému nahliadnuť do podkladov Poistiteľa týkajúcich sa prešetrovanej škodovej udalosti a zaobstarať si ich kópie.

4. Poistiteľ je povinný vrátiť na žiadosť Poistníka alebo Poisteného doklady, ktoré Poistiteľovi zapožičal na uzatvorenie poistenia alebo v súvislosti s prešetrovaním škodovej udalosti.

Článok 7 - Poistné a obdobie trvania poistenia

1. Poistné je odmenou za poistenie. Právo Poistiteľa na poistné vzniká dňom uzatvorenia poistnej zmluvy.

2. Poistné sa uzatvára ako jednorazové poistné.

3. Úhrada poistného za jednotlivé poistné obdobia na celé obdobie
poistenia je daná na nákupnom doklade Veci, na ktorú sa poistenie
vzťahuje, a je splatné jednorazovo za celé obdobie trvania poistenia pri nákupe Veci.

Článok 8 - Zánik poistenia

Poistenie majetku zaniká:

. a)  v prípade uzatvorenia poistenia formou obchodu na diaľku má Poistený právo bez udania dôvodu odstúpiť od poistnej zmluvy v lehote štrnástich dňoch odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy alebo odo dňa, keď mu boli oznámené poistné podmienky, pokiaľ k tomuto oznámeniu dôjde na jeho žiadosť po uzatvorení poistnej zmluvy;

. b)  ak odstúpi Poistený od poistenia uzatvoreného formou obchodu na diaľku, vráti mu Poistiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich dňoch odo dňa, keď sa odstúpenie stane účinným, zaplatené poistné; pritom má právo odpočítať si, čo už z poistenia plnil.

Článok 9 - Škodová a poistná udalosť

1. Škodovou udalosťou je vznik ujmy, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie.

2. Poistnou udalosťou sa rozumie škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti Poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

Článok 10 - Poistné plnenie

1. Právo na poistné plnenie vzniká vždy Poistenému.

2. Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v rozsahu a za podmienok stanovených poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.

3. Poistiteľ poistných udalostí začne bez zbytočného odkladu po oznámení škodovej udalosti, prešetrovanie nutné na zistenie existencie a rozsahu povinnosti Poistiteľa poskytnúť poistné plnenie. Prešetrovanie je skončené oznámením jeho výsledkov Poistenému; na jeho žiadosť Poistiteľ sám v písomnej forme zdôvodní výšku poistného plnenia, prípadne dôvod jeho zamietnutia. Písomná forma je zachovaná i v prípade elektronickej komunikácie prostredníctvom e‐mailovej schránky.

4. Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní odo dňa skončenia prešetrovania.

5. V prípade poistenia majetku na časovú cenu Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo výške časovej ceny, maximálne však do výšky dohodnutej poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia.

6. Poistiteľ poskytne poistné plnenie v mene, v ktorej bola Vec kúpená a zaplatené poistné.

Článok 11

Spracovanie osobných údajov a komunikácia

1. Poistiteľ je povinný nakladať s osobnými údajmi v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

2. Poistník súhlasí, aby Poistiteľ uložil informácie týkajúce sa jeho poistenia do informačného systému. Cieľom informačného systému je zhromažďovať a spracovávať dáta na ochranu klientov i na ochranu poisťovní a pre potreby štatistiky.

4. Poistník súhlasí so zasielaním informácií prostriedkami elektronickej komunikácie, pokiaľ v poistnej zmluve uviedol elektronickú adresu alebo telefónne číslo. Takto zasielané informácie majú iba informatívny charakter a samy osebe nespôsobujú zmenu alebo zánik poistenia. Tento súhlas sa môže kedykoľvek počas trvania poistenia odvolať.

Článok 12 -Doručovanie

1. Písomnosti Poistiteľa sú doručované poštou, popr. zamestnancom Poistiteľa alebo inou Poistiteľom poverenou osobou na poslednú Poisti‐ teľovi známu adresu.

2. Písomnosť Poistiteľa odoslaná poštou doporučenou zásielkou Poistníkovi, Poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom: a) prevzatia zásielky,
b) odopretia prevzatia zásielky,
c) vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej, pokiaľ nie je možné adresáta na uvedenej adrese zistiť, alebo ak zmenil adresát svoj pobyt a doručenie zásielky nie je možné.

3. Ak nebol adresát zastihnutý a písomnosť Poistiteľa bola uložená doručovateľom na pošte, považuje sa písomnosť za doručenú posledným dňom úložnej lehoty, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Článok 13 - Výklad pojmov

1. Jednorazové poistné je stanovené na celé obdobie, na ktoré bolo poistenie uzatvorené. Ak nie je dohodnuté inak, je jednorazové poistné splatné dňom začiatku poistenia.

2. Limitom poistného plnenia sa rozumie horná hranica poistného plnenia Poistiteľa.

3. Obchodom na diaľku sa rozumie uzatvorenie poistnej zmluvy formou, pri ktorej boli využité komunikačné prostriedky bez nutnosti súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

4. Poistná suma zodpovedá poistnej hodnote poistenej Veci v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Jej výška sa stanovuje na návrh Poistníka v poistnej zmluve.

5. Poistným nebezpečenstvom je možná príčina vzniku poistnej udalosti.

6. Poistným rizikom je miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti vyvolanej poistným nebezpečenstvom.

7. Poistným rokom sa na účely tohto poistenia rozumie obdobie dvanástich kalendárnych mesiacov po sebe idúcich. Prvý poistný rok sa začína dňom určeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

8. Poisteným je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky uvedené v týchto zmluvných ustanoveniach alebo v prípade zmeny vlastníckeho práva k Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje, je to tiež osoba, na ktorú vlastnícke právo k tejto Veci prejde v čase po vzniku poistenia do konca trvania poistenia.

9. Spotrebiteľom sa na účely tohto poistenia rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

10. Ďalším predajom sa rozumie predaj Veci Poisteným iným osobám v rámci jeho podnikania.

11. Stratou Veci je stav, keď Poistený nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s Vecou nakladať, nevie, kde sa Vec nachádza, prípadne či Vec ešte vôbec existuje.

Článok 14 - Záverečné ustanovenia

Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2017


Bezpečná
platba

Online kartou
nebo na dobírku

Vrácení
do 30 dní

Výměna za jinou velikost nebo vrácení peněz

Zákaznická
podpora
 

info@gomerch.sk nebo 24/7 na Instagramu

S láskou pro
každodenní nošení